hfc5041xlcp73k2c3v 车辆环保公告信息
信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 进口企业 详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000033  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DB2-1D2  2020/10/14 16:42:16  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000032  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DB2-1D2  2020/10/14 16:42:05  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000031  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DB2-1D2  2019/9/6 9:03:23  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000030  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DB2-1D2  2019/9/6 9:03:21  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000028  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DA1-2D  2018/12/28 12:58:56  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000029  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DA1-2D  2018/12/28 12:58:51  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000027  HFC5041XLCP73K2C3V  D25TCIE1  2018/11/12 14:12:24  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000024  HFC5041XLCP73K2C3V  D25TCIE1  2018/11/12 12:03:04  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000025  HFC5041XLCP73K2C3V  D25TCIE1  2018/11/12 12:02:59  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000026  HFC5041XLCP73K2C3V  D25TCIE1  2018/11/12 12:02:53  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000023  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DB2-1D2  2018/8/1 9:54:36  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000022  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DB2-1D2  2018/8/1 9:54:30  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000105 000004  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:50:28  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000105 000003  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:50:21  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000105 000002  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:50:13  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000105 000001  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:50:05  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000105 000008  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:44:11  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000105 000007  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:44:09  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000105 000006  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:44:07  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000105 000005  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:44:05  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000007  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 18:11:27  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000008  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 18:11:18  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000006  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 18:11:14  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000005  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 18:11:11  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000004  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 17:46:26  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000003  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 17:46:14  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000002  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 17:46:09  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000001  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 17:46:00  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000021  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 15:16:15  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000020  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 15:15:58  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000019  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 15:15:49  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000011  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 9:19:37  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000010  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 9:18:25  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000009  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 9:17:59  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000018  HFC5041XLCP73K2C3V  D25TCIE1  2016/12/26 18:06:51  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000017  HFC5041XLCP73K2C3V  D25TCIE1  2016/12/26 18:06:49  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000016  HFC5041XLCP73K2C3V  D25TCIE1  2016/12/26 18:04:23  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000015  HFC5041XLCP73K2C3V  D25TCIE1  2016/12/26 18:04:20  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000014  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DA1-2D  2016/12/26 17:56:35  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000013  HFC5041XLCP73K2C3V  HFC4DA1-2D  2016/12/26 17:52:22  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000191 000012  HFC5041XLCP73K2C3V  WP3Q130E50  2016/12/26 17:47:18  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情

本数据缓存于2020/11/3 19:10:26
点此查看最新数据
提示:1、以上环保信息是服务器缓存页面,本软件不保证数据的准确性与及时性;
      2、推荐在机动车环保网(官网)查询最新实时数据。